Сензори за поместување ( Displacement sensors)

                         HLS 100                                                                     HLT 1000                                                 

                               

                                                         HLT 2000